کل مطالب سایت
همین الان کمک کنید

داستانک – دروغ اونم به خانما ؟!

سلام گوگوری مگوری – سلام نونه تنوری – سلام کتری و قوری – سلام پری و حوری – تو که سنگ صبوری – کریستال و بلوری – فدات بشم چه جوری ؟!

 

مردی با همسرش در خانه تماس گرفت و گفت : “عزیزم از من خواسته شده که با رییس و چند تا از دوستانش برای ماهیگیری به کانادا برویم”
ما به مدت یک هفته آنجا خواهیم بود این فرصت خوبی است تا ارتقای شغلی را که منتظرش بودم بگیرم.
لطفا لباسهای کافی برای یک هفته برایم بردار و وسایل ماهیگیری مرا هم آماده کن – ما از اداره حرکت خواهیم کرد و من سر راه وسایلم را از خانه بر خواهم داشت – راستی اون لباس راحتی ابریشمی آبی رنگم را هم بردار !!!

زن با خودش فکر کرد که این مساله کمی غیر طبیعی است اما بخاطر این که نشان دهد همسر خوبی است دقیقا کارهایی را که همسرش خواسته بود انجام داد.
هفته بعد مرد به خانه آمد – کمی خسته به نظر می رسید اما ظاهرش خوب و مرتب بود – همسرش به او خوش آمد گفت و پرسید که آیا او ماهی گرفته است یا نه ؟؟؟

مرد گفت :بله تعداد زیادی ماهی قزل آلا‘ چند تایی ماهی فلس آبی و چند تا هم اره ماهی گرفتیم – اما چرا اون لباس راحتی را که گفته بودم برایم نذاشته بودی ؟!

جواب زن خیلی جالب بود: زن جواب داد : لباس راحتی رو توی جعبه وسایل ماهیگیریت گذاشته بودم !!!

نتیجه اخلاقی: “هیچ وقت به زنها دروغ نگویید”

دستم دستم دستم …………… مرسانه باد !!!

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/00000000000.jpg

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/54545454544.jpg

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/545456465.jpg

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/54545455.jpg

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/7878787.jpg

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/4545454.jpg

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/997545.jpg

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/454545.jpg

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/47575.jpg

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/45454.jpg

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/02154.jpg

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/uc_1803.gif

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/uc_1794.gif

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/uc_1788.gif

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/uc_1743.gif

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/uc_1424.gif

۳۶پاسخ به “داستانک – دروغ اونم به خانما ؟!”